Home of the Eagles

Academic "Shout-Outs"

Congratulations to the following students for receiving a 5 on their AP Science exams!

AP Biology

Ali Ahmed *STEM
Abhinav Arya *STEM
Arnav Chinchankar *STEM
Shouvik Ghosh *STEM
Jessica Hoover
Ishani Kunadharaju *STEM
Aditya Modi *STEM
Jhagadeswara Rajavarapu *STEM
Vasumathi Venkat *STEM
Srinidhi Venkatesh *STEM
Jason Zheng *STEM

AP Chemistry

Ashritha Akam *STEM
Aditi Deshmukh *STEM
Erin Go *STEM
Evan Keeton *STEM
Prabhath Nalabothu
Vincent Nguyen
Sunrit Panda
Saketh Sitaram
Nihal Velagapudi *STEM
Nandana Vinod *STEM
Kathleen Zhou *STEM

AP Physics 1

Brian Chan *STEM
Raymond Chen *STEM
Shruti Garg *STEM
Arvind Kruthiventy *STEM 

AP Physics C: Electricity and Magnetism

Sameer Jain *STEM
Mervin James *STEM

AP Physics C: Mechanics

Mervin James *STEM
Arvind Kruthiventy *STEM

AP Environmental Science

Jeffrey Zhou *STEM